KARHULAN LATU ry:n SÄÄNNÖT

I Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminnan tarkoitus

1 § Yhdistyksen nimi on KARHULAN LATU ry, sen kotipaikka on Kotkan kaupunki ja toimialueena Kotkan kaupunki ja lähiympäristö.

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen Latu ry:n ja jäsenyhdistyksenä toimia hiihdon ja muun ensisijaisesti luonnossa tapahtuvan kuntoliikunnan ja retkeilyn edistämiseksi kansalaistavaksi.

3 § Toiminta-ajatustaan yhdistys toteuttaa:

 1. Hankkimalla tutkittua kuntoliikuntatietoa ja sitä jakaen tekemällä tunnetuksi ympärivuotisen liikunnan harjoittamisen  ihmisen hyvinvoinnille ja mielenterveydelle;
 2. Hankkimalla ja jakamalla hiihdon, retkeilyn ja muun kunto- ja virkistysliikunnan käytännöllistä tietoutta sekä edistämällä ulkoilukulttuuria, ulkoilun hyviä tapoja ja luonnonsuojelua;
 3. Tekemällä hiihdon ja muun luonnossa tapahtuvan liikunnan harjoituksen edellytyksiä kehittäviä aloitteita, esityksiä, anomuksia ja suunnitelmia sekä osaltaan toteuttamalla niitä;
 4. Harjoittamalla toiminta-ajatukseensa sisältyvää julkaisutoimintaa;
 5. Järjestämällä koulutus- ja valistustilaisuuksia, tempauksia sekä ulkoiluleirejä ja vaelluksia;
 6. Harjoittamalla yhteistoimintaa samoja tarkoitusperiä palvelevien yhteisöjen kanssa;
 7. Hankkimalla ja ylläpitämällä toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja laitoksia;
 8. Harjoittamalla aatteellisen toimintansa tukemiseksi majoitus- ja ravitsemusliikettä ja tavanomaista kioskikauppaa sekä järjestämällä keräyksiä, arpajaisia, myyjäisiä sekä muuta samantapaista toimintaa ja ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Kilpailuluonteisista toiminnoista ainoastaan yhdistyksen tarkoitusta tunnetuksi tekevät kilpailut kuuluvat yhdistyksen toimintaohjelmaan. Tarvittaessa yhdistys hankkii toimintaansa varten asianomaisen luvan. Yhdistyksen toiminta on sidonnaisuuksista vapaata.

II Yhdistyksen jäsenet

4 § Yhdistyksen jäseneksi voi päästä jokainen yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut johtokunnan hyväksymä henkilö. Yhdistyksen jäseniä ovat:

 1. Vuosijäseniä, jotka maksavat syyskokouksen määräämän vuotuisen jäsenmaksun;
 2. Kannattajajäseniä, jotka lahjoittavat yhdistykselle huomattavan summan, jonka alarajan syyskokous vuosittain määrää;
 3. Kunniajäseniä, jotka ovat erittäin ansiokkaasti edistäneet yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista. Päätös kunniajäseneksi kutsumisesta tehdään yhdistyksen kokouksessa ja vaaditaan siihen vähintään 2/3 äänestykseen osallistuneiden äänistä. Kunniajäsen ei suorita jäsenmaksua.
 4. Ainaisjäseniä, jotka maksavat syyskokouksen määräämän kertakaikkisen jäsenmaksun.

5 § Jäsenen, joka ei noudata yhdistyksen sääntöjä tai päätöksiä tai toimii yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti, voi johtokunta jäsenyydestä erottaa. Päätökseen voi erotettu hakea kirjallisesti muutosta yhdistyksen kokouksessa. Muutoksenhakuaika on neljätoista (14) vuorokautta siitä päivästä, jolloin erottamispäätös on kirjeitse tullut asianomaisen tietoon. Muutoksenhakukirjelmä on jätettävä johtokunnalle.

III Yhdistyksen kokoukset

6 § Yhdistyksen toimielimiä ovat varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset, johtokunta, työvaliokunta sekä nimetyt toimikunnat ja työryhmät.

7 § Yhdistyksen varsinaisia kokouksia on kaksi; syyskokous ja kevätkokous. Syyskokouksessa, joka pidetään loka- marraskuussa, käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 3. Käsitellään johtokunnan esitys toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi alkavalle toimintavuodelle.
 4. Päätetään johtokunnan jäsenille ja tilintarkastajille mahdollisesti maksettavista palkkioista sekä matkakulujen korvausperusteista.
 5. Määrätään jäsenmaksujen sekä kannatusmaksujen suuruus seuraavalle toimintavuodelle.
 6. Valitaan kaksivuotiskaudeksi yhdistyksen johtokunnan puheenjohtaja.
 7. Päätetään johtokunnan jäsenten lukumäärästä.
 8. Valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle sekä kaksi varamiestä.
 9. Valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varamiehet.
 10. Nimetään tarpeellisiksi katsottavat toimikunnat ja työryhmät.
 11. Nimetään edustajat Suomen Latu ry:n kokouksiin ja heille varamiehet.
 12. Päätetään missä lehdissä yhdistyksen kokouskutsut ja tiedonannot julkaistaan.
 13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Kevätkokouksessa, joka pidetään helmi-maaliskuussa, käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 3. Esitetään johtokunnan kertomus päättyneen toimintavuoden toiminnasta.
 4. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.
 5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
 6. Päätetään tilivapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.
 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

8 § Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään johtokunnan kutsusta tarvittaessa tai kun vähintään 1/3 jäsenistä sitä johtokunnalta kirjallisesti erityisesti ilmoitettua asiaa varten pyytää. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa siitä kun sitä on edellä mainituin tavoin pyydetty.

9 § Kaikista yhdistyksen kokouksista on johtokunnan annettava tieto jäsenille vähintään (7) seitsemän vuorokautta ennen kokouksen pitämistä joko kirjallisesti tai syyskokouksen päättämissä sanomalehdissä. Yhdistyskokouksessa käsiteltäväksi tarkoitetusta asiasta on tehtävä kirjallinen esitys johtokunnalle viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

10 § Äänestykset, jotka koskevat muita kuin kunniajäsenvaalia, sääntöjen muutos- ehdotuksia ja yhdistyksen purkamista, ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Kaikki äänestykset ovat avoimia, ellei joku kokouksen äänivaltainen edustaja vaaleissa vaadi salaista äänestystä. Äänestykseen saavat ottaa osaa jäsenmaksun maksaneet yhdistyksen jäsenet. Kunnia- ja kannattajajäsenillä on kokouksessa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

11 § Yhdistyksen johtokunnan muodostaa kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitut vähintään (8) kahdeksan ja enintään (12) kaksitoista jäsentä, joista puolet on vuosittain erovuorossa, ensimmäisenä vuonna arvan ja seuraavina vuoron mukaan. Johtokunta valitsee vuosittain keskuudestaan varajohtajan sekä ottaa tarpeelliset toimihenkilöt. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Päätöksenteossa noudatetaan soveltuvin osin 10 §:n määräyksiä.

12 § Yhdistyksen johtokunnan tehtävänä on mm:

 1. Johtaa ja valvoa yhdistyksen toimintaa.
 2. Hoitaa yhdistyksen omaisuutta.
 3. Hyväksyä ja erottaa yhdistyksen jäsenet sääntöjen mukaisesti.
 4. Kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, käsitellä niille esitettävät asiat ja huolehtia päätösten toimeenpanosta sekä valita toimikuntien ja työryhmien puheenjohtajat sekä jäsenet.
 5. Hyväksyä yhdistyksen sitovat sopimukset, ellei niiden hyväksyminen kuulu yhdistyksen kokoukselle.
 6. Päättää talousarvion rajoissa yhdistyksen julkaisutoiminnasta.
 7. Kantaa ja vastata yhdistystä koskevissa asioissa.

13 § Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on tammikuun 1. päivästä joulukuun 31. päivään. Tilit on luovutettava tilintarkastajille viimeistään helmikuun 15. päivänä tarkistusta varten.

14 § Tilintarkastajien tehtävänä on tarkastaa yhdistyksen tilit ja muu toiminta, laatia niistä kirjallinen lausunto ja jättää se johtokunnalle yhdistyksen kevätkokoukselle esitettäväksi.

15 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat johtokunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi sihteerin tai sen toimihenkilön kanssa, jolle johtokunta on myöntänyt nimenkirjoittamisoikeuden.

IV Muut määräykset

16 § Näiden sääntöjen muuttamista tai yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa perättäisessä vähintään kahden viikon väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, joista toinen on yhdistyksen varsinainen kokous. Päätös tulee voimaan jos molemmissa kokouksissa muutosta tai purkamista on kannattanut vähintään 3/4 äänestyksessä annetuista äänistä. Sääntöjen muutokset on alistettava Suomen Latu ry:n hallituksen hyväksyttäväksi.

17 § Jos yhdistys on päätetty purkaa, on sen jäljelle jääneet varat jätettävä Suomen Latu ry:n talletettavaksi, kunnes vastaava rekisteröity yhdistys perustetaan. Ellei uutta yhdistystä perusteta kolmen (3) vuoden kuluessa siitä, kun talletus on tehty, jäävät varat Suomen Latu ry:n käytettäväksi näissä säännöissä mainittujen tarkoitusperien toteuttamiseksi yhdistyksen kotipaikkakunnalla.

18 § Näiden sääntöjen lisäksi yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain sääntöjä ja määräyksiä.

Kommentointi on suljettu.